tekengrootte: -+

 

Zoeken:

 

Centrale Grondkamer

Wettelijke grondslag

Er is een Centrale Grondkamer, gevestigd te Arnhem (artikel 10 Uitvoeringswet grondkamers).

Samenstelling en werkwijze

  • De tot de rechterlijke macht behorende leden, de deskundige leden en de plaatsvervangende deskundige leden van de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zijn van rechtswege tevens lid, onderscheidenlijk plaatsvervangend lid, van de Centrale Grondkamer (artikel 11 Uitvoeringswet grondkamers).
  • De Centrale Grondkamer houdt zitting en beslist met drie tot de rechterlijke macht behorende leden en twee niet tot de rechterlijke macht behorende deskundige leden; een van de tot de rechterlijke macht behorende leden treedt op als voorzitter (artikel 13, lid 1 en 2 Uitvoeringswet grondkamers).
  • De griffier en de plaatsvervangend griffiers worden door de Kroon benoemd en ontslagen (artikel 12, lid 1 en 2 Uitvoeringswet grondkamers).
  • Meer informatie over de werkwijze van de Centrale Grondkamer is te vinden in artikel 22 e.v. Uitvoeringsbesluit pacht (Staatsblad 2007, 394).

Taak

De Centrale Grondkamer behandelt beroepschriften tegen beschikkingen van de (regionale) grondkamers (artikel 36 e.v. Uitvoeringswet grondkamers).

Griffierecht

Voor het instellen van beroep bij de Centrale Grondkamer wordt griffierecht geheven, waarvan de hoogte jaarlijks wordt aangepast (artikel 20 Uitvoeringsbesluit pacht). Het griffierecht bedraagt per 1 januari 2019
€ 116,00.

Wie is wie

Voorzitter:

mw. mr. Th.C.M. Willemse

Griffier:

mw. mr. M. Vriend

dhr. mr. Th.H.M. Lueb

dhr. mr. H.P.J. Meijerink

mw. M.J.A. van den Brink

Plv. griffiers:
Griffiemedewerksters

mw. C.C. Sahertian


Contact

Postadres:

  Postbus 9030, 6800 EM Arnhem

Telefoon:

  088-3611136

Fax:

  088-3610099

E-mail:

  centralegrondkamer@rechtspraak.nl

Bezoekadres:

  Paleis van Justitie, Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem


Raadplegen uitspraken

Van de uitspraken van de Centrale Grondkamer zijn samenvattingen gemaakt met vermelding daarin de aard van het pachtobject en van de provincie waarin dit is gelegen. De uitspraken van 2011 t/m 2018 vindt u naar keuze geordend per artikel of in (omgekeerd) chronologische volgorde (Pdf, 485 kB). Uitspraken over eerdere jaargangen worden binnenkort ook online gepubliceerd. Indien u de daarbij behorende uitspraak wilt raadplegen, kunt u deze aanvragen met een formulier. Deze zal u dan zo spoedig mogelijk per e-mail worden toegezonden.

Grondkamers

Laatste update: 26-02-2019

Tel: 088 042 42 42 (lokaal tarief)